GK News 2 - шаблон joomla Видео
Вход

Шановний відвідувачу!

Сервіс "Консультація юриста" перенесено на сайт Мережі правового розвитку (https://ldn.org.ua) докладніше на сторінці Правова допомога

Відстрочка і військомат

Воскресенье, Август 06 2017, 11:16 AM
Доброго дня. Цього року літом я закінчив бакалаврат. 1-го серпня прийшла повістка у військомат. Незважаючи на те, що я сказав, що вже подав документи в університет на магістратуру, довелося пройти медогляд і звірити дані. Після медогляду мені дали направлення в поліклініку, щоб зробити знімок стопи. 3 серпня я підписав контракт в університеті на денну форму навчання на магістратуру. Коли наступного дня 4 серпня пришов у військомат, щоб принести рентген, мені вручили повістку на призовну комісію на 8 серпня у вівторок і разом із нею бойову повістку на 16 серпня.
Завтра 7 серпня я маю змогу отримати довідку з місяця навчання (додаток 17). Скажіть, будь ласка, чи є цей документ приводом для відстрочки від армії, коли вже викликали до призовної комісії? Чи може в такому випадку прийомна комісія надати мені відстрочку? Чи треба принести цю довідку до вівторка 8 серпня у військомат, ще до засідання призовної комісії? Чи вже пізно щось робити? Чи може військомат ще до засідання призовної комісії вручати бойові повістки?
Нравится
Ответы (1)
 • Ответ принят

  Понедельник, Август 07 2017, 09:37 AM - #Постоянная ссылка
  Доброго дня!

  Відповідно ч. 8 ст. 17 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

  - у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

  - у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

  - у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

  - в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

  Відповідно підставою для отримання відстрочки від призову на строкову військову службу є факт навчання у ВНЗ з денною формою навчання, у т.ч. під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, що у вашому випадку є магістратурою.

  Тому Так, цей документ є підставою для надання вам відстрочки. Так, щоб отримати відстрочки, цей документ потрібно подати на розгляд призовною комісією. Краще це зробити офіційно - зареєструватувати цей документ через канцелярію. Для цього потрібно написати супровідний лист на адресу ПК, яким відповідно передати цей документ на розгляд ПК.


  --------------

  Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

  1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі - громадяни призовного віку).

  {Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

  2. Громадяни призовного віку в добровільному порядку можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на умовах, передбачених частиною першою статті 20 цього Закону, та в порядку, визначеному положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

  4. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.

  5. Порядок організації підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу визначається цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

  6. Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніш як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

  {Частина шоста статті 15 в редакції Закону № 1008-VIII від 18.02.2016}

  7. Чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергового призову визначаються Кабінетом Міністрів України.

  8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

  призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

  у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

  призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

  керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

  9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

  переведення на роботу в іншу місцевість;

  переїзд на нове місце проживання;

  прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

  направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

  10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

  11. Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

  перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

  смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

  Стаття 16. Призовні комісії

  1. Для проведення призову громадян України на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі:

  голова комісії - заступник голови районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради);

  члени комісії:

  районний (міський) військовий комісар;

  заступник керівника районного (міського) органу управління освітою;

  заступник начальника районного (міського) органу Національної поліції;

  {Абзац шостий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

  лікар, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду призовників;

  психолог відповідного державного (комунального) закладу, розташованого на території району (міста);

  {Абзац восьмий частини першої статті 16 в редакції Закону № 589-VII від 19.09.2013}

  представники Збройних Сил України та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ і організацій за попереднім узгодженням з головою комісії;

  секретар комісії.

  2. Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік засідань призовної комісії, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу затверджуються головою районної державної адміністрації (виконавчого органу міської ради).

  3. На районні (міські) призовні комісії покладається:

  організація медичного огляду призовників та призов громадян України на строкову військову службу з призначенням їх для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні;

  надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 17 цього Закону;

  звільнення призовників від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 цього Закону, взяття їх на облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку;

  направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні;

  направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання (перебування) громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби;

  організація роботи з вивчення особистостей призовників, їх морально-ділових якостей та сімейного стану;

  направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;

  {Абзац дев'ятий частини третьої статті 16 виключено на підставі Закону № 589-VII від 19.09.2013}

  внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам України відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених цим Законом.

  4. У разі втрати (зміни) підстав щодо надання призовникам відстрочки від призову на строкову військову службу, передбачених цим Законом, призовна комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення.

  5. Рішення призовної комісії може бути оскаржено громадянином України до призовної комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому законом.

  6. Для керівництва і контролю за діяльністю районних (міських) призовних комісій в Автономній Республіці Крим, областях та місті Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Київська міська призовні комісії. Персональний склад призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської призовних комісій, порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову затверджуються відповідно Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами обласних, Київської міської державних адміністрацій.

  7. На призовну комісію Автономної Республіки Крим, обласні та Київську міську призовні комісії покладаються:

  керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій;

  організація медичного огляду громадян України, які визнані районними (міськими) комісіями з питань приписки або районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я, та громадян України, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду чи рішеннями районних (міських) комісій з питань приписки або районних (міських) призовних комісій, а також громадян, які призвані на строкову військову службу безпосередньо перед їх відправленням у військові частини;

  перевірка підстав щодо надання відстрочки або звільнення громадян України від призову на строкову військову службу;

  контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних Силах України чи іншому військовому формуванні з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей;

  розгляд скарг громадян на рішення та дії районних (міських) призовних комісій.

  8. Призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська міська призовні комісії мають право переглядати та змінювати рішення відповідних районних (міських) призовних комісій та рішень районних (міських) комісій з питань приписки стосовно громадян України, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров'я.

  9. Рішення призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської міської призовних комісій може бути оскаржено до суду в порядку, передбаченому законом.

  Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

  1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

  {Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1169-VII від 27.03.2014, № 116-VIII від 15.01.2015}

  2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

  1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

  2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

  3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

  {Пункт 3 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

  4) дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

  {Пункт 4 частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 589-VII від 19.09.2013}

  5) двох і більше дітей;

  6) дитину-інваліда;

  7) дружину-інваліда;

  8) вагітну дружину.

  3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  {Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1634-VII від 12.08.2014}

  {Частину четверту статті 17 виключено на підставі Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

  5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

  {Частина п'ята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015 }

  6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.

  7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

  8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

  у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

  у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

  у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

  в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

  9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

  10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

  11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

  12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

  {Частина дванадцята статті 17 в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

  13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:

  педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;

  {Абзац другий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 433-VIII від 14.05.2015}

  медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;

  священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;

  сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;

  особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

  резервістам - на весь період служби у військовому резерві;

  поліцейським - на весь період їх служби.

  {Абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

  {Частина тринадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4352-VI від 07.02.2012, № 1242-VII від 06.05.2014; в редакції Закону № 116-VIII від 15.01.2015}

  14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення.

  {Частина чотирнадцята статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

  15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

  16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

  17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

  Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

  1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

  які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

  які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

  {Абзац третій частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

  які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

  {Частину першу статті 18 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1169-VII від 27.03.2014; в редакції Закону № 1275-VII від 20.05.2014}

  батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

  які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

  які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

  {Абзац сьомий частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 116-VIII від 15.01.2015}

  яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran237#n237
  Нравится
  The reply is currently minimized Show
Ваш ответ